118 – Knabbeltangen

HB3792 Mayfield knabbeltang 17,0cm

HB3793 Marquardt knabbeltang 20,0cm

HB3794 Frykholm knabbeltang 4,0mm, 24,0cm

HB3795-01 Scaglietti knabbeltang 6,0mm, 26,0cm, rechts

HB3795-02 Scaglietti knabbeltang 6,0mm, 26,0cm, links

HB3796-03 Sypert knabbeltang 3,0mm, 35,0cm

HB3796-05 Sypert knabbeltang 5,0mm, 35,0cm

HB3796-08 Sypert knabbeltang 8,0mm, 35,0cm

HB3797-03 Dale knabbeltang 3,0mm, 35,0cm

HB3797-08 Dale knabbeltang 8,0mm, 35,0cm

HB3788 Smith-Petersen knabbeltang licht gebogen, 3,0mm, 24,0cm

HB3789 Smith-Petersen knabbeltang sterk gebogen, 3,0mm, 24,0cm

HB3790 Sauerbruch knabbeltang Fig.1, 30,0cm

HB3791 Sauerbruch knabbeltang Fig.2, 30,0cm

HB3776-02 Böhler knabbeltang Fig.2, 2x15mm, 15,0cm

HB3777 Böhler knabbeltang Fig.3, 4x15xm, 15,0cm

HB3778 Zaufal-Jansen knabbeltang, 5x15mm, 18,0cm

HB3779 Stille-Ruskin knabbeltang, 8,0mm, 23,0cm

HB3780 Semb knabbeltang 22,0cm

HB3781 Echlin knabbeltang, 2x10mm, 23,0cm

HB3782 Echlin knabbeltang, 3x10mm, 23,0cm

HB3783 Echlin knabbeltang, 4x10mm, 23,0cm

HB3772 Olivecrona knabbeltang 19,0cm

HB3784 Smith-Petersen knabbeltang, recht, 3,0mm, 19,0cm

HB3773 Markwalder knabbeltang 19,0cm

HB3785 Smith-Petersen knabbeltang, licht gebogen, 3,0mm, 19,0cm

HB3773-01 Mead knabbeltang Fig.1, 16,5cm

HB3786 Smith-Petersen knabbeltang, sterk gebogen, 3,0mm, 19,0cm

HB3773-02 Mead knabbeltang Fig.2, 16,5cm

HB3787 Smith-Petersen knabbeltang recht 3,0mm, 24,0cm

HB3774 Adson knabbeltang 20,0cm

HB3775 Böhler knabbeltang Fig.1, 3x15mm, 15,0cm

HB3775-02 Böhler knabbeltang Fig.1, 2x15mm, 15,0cm

HB3776 Böhler knabbeltang, Fig.2, 3x15mm, 15,0cm

HB3764 Blumenthal knabbeltang 30 graden, gebogen, 15,5cm

HB3765 Blumenthal knabbeltang 45 graden gebogen, 15,5cm

HB3766 Blumenthal knabbeltang 90 graden gebogen, 15,5cm

HB3767 Zaufal knabbeltang 4,0mm, 17,0cm

HB3758-23 Stille knabbeltang 7,0mm, 23,0cm

HB3768 Jansen knabbeltang recht 17,0cm

HB3758-25 Stille knabbeltang 5,0mm, 23,0cm

HB3769 Jansen knabbeltang gebogen 17,0cm

HB3759 Luer knabbeltang recht 17,0cm

HB3770 Beyer knabbeltang 18,0cm

HB3760 Luer knabbeltang gebogen 17,0cm

HB3771 Bane knabbeltang 17,0cm

HB3760-19 Skookey knabbeltang 19,0cm

HB3761 Luer-Friedmann knabbeltang 3,0mm, 14,0cm

HB3761-02 Micro-Friedmann knabbeltang 1,5mm, 14,0cm

HB3761-03 Mini-Friedmann knabbeltang, 3,0mm, 12,0cm