111 - Scharen

2282412 Irisschaar spits/spits recht 11,5cm

2292211 Irisschaar spits/spits recht 10,5cm

2292311 Irisschaar spits/spits gebogen 10,5cm

7430510 Nagelschaar gebogen 10,0cm

2211014S Chirurgische Schaar spits/stomp SINGLE USE 14,5cm

2211111 Chirurgische Schaar stomp/spits 11,5cm

2212014 Chirurgische Schaar spits/spits 14,5cm

2217117 Prepareerschaar Mayo-Stille 17,0cm

2220310 Prepareerschaar Lexer-Baby gebogen 10,0cm

2228115 Prepareerschaar Metzenbaum gebogen 15,0cm

2237111 Strabismus schaar gebogen 11,5cm

2255116 Navelstrengschaar Busch 16,5cm

2256014 Episiotomieschaar Braun-Stadler 14,5cm

2256022 Episiotomieschaar Braun-Stadler 22,0cm

2280209 Ligatuurschaar Spencer 9,0cm

92136 Verbandschaar Lister 20,0cm

221077 Universeelschaar 14,0cm gebogen

221078 Universeelschaar 18,0cm gebogen

2210214 Chirurgische Schaar stomp/stomp 14,5cm recht

2210314 Chirurgische Schaar stomp/stomp 14,5cm gebogen

2211014 Chirurgische Schaar spits/stomp 14,5cm

1009 Prepareerschaar Metzenbaum HM 18,0cm

2010 Prepareerschaar Mayo HM 17,0cm, recht

92134 Verbandschaar Lister 14,0cm

92135 Verbandschaar Lister 18,0cm