111 - Scharen

2282412 Irisschaar spits/spits recht 11,5cm

2292211 Irisschaar spits/spits recht 10,5cm

2292311 Irisschaar spits/spits gebogen 10,5cm

7430510 Nagelschaar gebogen 10,0cm

2211014S Chirurgische Schaar spits/stomp SINGLE USE 14,5cm

2212014 Chirurgische Schaar spits/spits 14,5cm

2217117 Prepareerschaar Mayo-Stille 17,0cm

2220310 Prepareerschaar Lexer-Baby gebogen 10,0cm

2228115 Prepareerschaar Metzenbaum gebogen 15,0cm

2237111 Strabismus schaar gebogen 11,5cm

2255116 Navelstrengschaar Busch 16,5cm

2256014 Episiotomieschaar Braun-Stadler 14,5cm

2256022 Episiotomieschaar Braun-Stadler 22,0cm

2280209 Ligatuurschaar Spencer 9,0cm

2211111 Chirurgische Schaar stomp/spits 11,5cm

1009 Prepareerschaar Metzenbaum HM 18,0cm

2010 Prepareerschaar Mayo HM 17,0cm, recht

92134 Verbandschaar Lister 14,0cm

92135 Verbandschaar Lister 18,0cm

92136 Verbandschaar Lister 20,0cm

221077 Universeelschaar 14,0cm gebogen

221078 Universeelschaar 18,0cm gebogen

2210214 Chirurgische Schaar stomp/stomp 14,5cm recht

2210314 Chirurgische Schaar stomp/stomp 14,5cm gebogen

2211014 Chirurgische Schaar spits/stomp 14,5cm