117 - Boordraden dubbele trocarpunt

330340310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 4,0mm

330345310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 4,5mm

330350310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 5,0mm

3303125310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 1,25mm

330312310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 1,2mm

330314310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 1,4mm

330315310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 1,5mm

330316310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 1,6mm

330318310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 1,8mm

330320310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 2,0mm

330322310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 2,2mm

330325310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 2,5mm

330330310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 3,0mm

330335310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 3,5mm

330310310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 1,0mm

330330100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 3,0mm

330335100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 3,5mm

330340100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 4,0mm

330345100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 4,5mm

330350100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 5,0mm

3303125100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 1,25mm

330306310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 0,6mm

330308310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 0,8mm

330309310 Dubbele trocartpunt lengte 31cm - 0,9mm

330314100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 1,4mm

330315100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 1,5mm

330316100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 1,6mm

330318100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 1,8mm

330320100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 2,0mm

330322100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 2,2mm

330325100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 2,5mm

330309100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 0,9mm

330310100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 1,0mm

330312100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 1,2mm

330322150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 2,2mm

330325150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 2,5mm

330330150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 3,0mm

330335150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 3,5mm

330340150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 4,0mm

330345150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 4,5mm

330350150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 5,0mm

3303125150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 1,25mm

330306100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 0,6mm

330308100 Dubbele trocartpunt lengte 10cm - 0,8mm

330316150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 1,6mm

330318150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 1,8mm

330320150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 2,0mm

330306150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 0,6mm

330308150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 0,8mm

330309150 Dubbele trocartpunt lengte 15cm - 0,9mm