110 - Otoscopen

B-143.28.388 BETA 400 LED Gl.v. otoscoopset met BETA4 USB oplaadbaar handvat

B-143.24.420 BETA 400 LED Gl.v. otoscoopset met BETA4 NT oplaadbaar handvat

B-008.11.401 BETA 400 LED Gl.v. otoscoop

B-141.28.388 BETA 200 LED Gl.v. otoscoop met BETA 4 USB oplaadbaar handvat

B-141.24.420 BETA 200 LED Gl.v. otoscoopset met BETA4 NT oplaadbaar handvat

B-008.11.501 BETA 200 LED Gl.v. otoscoop