101 – Splinter pincetten

HB0470 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, met pin, 12,5cm

HB0470-14 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, met pin, 14,5cm

HB0471 Splinterpincet, Feilchenfeld, 7,5cm

HB0472 Splinterpincet, Feilchenfeld, 9,0cm

HB0473 Splinterpincet, Feilchenfeld, 11,5cm

HB0474 Splinterpincet, Hunter, recht, 10,5cm

HB0475 Splinterpincet, Hunter, gebogen, 10,5cm

HB0476 Splinterpincet, Walter-Carmalt, recht, 10,5cm

HB0477 Splinterpincet, Walter-Carmalt, gebogen, 10,5cm

HB0455 Splinterpincet, recht, glad, met pin, 12,5cm

HB0456 Splinterpincet, gebogen, glad, met pin, 8,0cm

HB0457 Splinterpincet, gebogen, glad, met pin, 9,0cm

HB0458 Splinterpincet, gebogen, glad, met pin, 10,5cm

HB0459 Splinterpincet, gebogen, glad, met pin, 11,5cm

HB0460 Splinterpincet, gebogen, glad, met pin, 12,5cm

HB0461 Splinterpincet, recht, geribbeld, met pin, 8cm

HB0462 Splinterpincet, recht, geribbeld, met pin, 9cm

HB0463 Splinterpincet, recht, geribbeld, met pin, 10,5cm

HB0464 Splinterpincet, recht, geribbeld, met pin, 11,5cm

HB0465 Splinterpincet, recht, geribbeld, met pin, 12,5cm

HB0465-14 Splinterpincet, recht, geribbeld, met pin, 14,5cm

HB0451 Splinterpincet, recht, glad, met pin, 8,0cm

HB0466 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, met pin, 8,0cm

HB0452 Splinterpincet, recht, glad, met pin, 9,0cm

HB0467 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, met pin, 9,0cm

HB0453 Splinterpincet, recht, glad, met pin, 10,5cm

HB0468 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, met pin, 10,5cm

HB0454 Splinterpincet, recht, glad, met pin, 11,5cm

HB0469 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, met pin, 11,5cm

HB0439 Splinterpincet, gebogen, glad, zonder pin, 11,5cm

HB0440 Splinterpincet, gebogen, glad, zonder pin, 12,5cm

HB0441 Splinterpincet, recht, geribbeld, zonder pin, 8,0cm

HB0442 Splinterpincet, recht, geribbeld, zonder pin, 9,0cm

HB0443 Splinterpincet, recht, geribbeld, zonder pin, 10,5cm

HB0444 Splinterpincet, recht, geribbeld, zonder pin, 11,5cm

HB0445 Splinterpincet, recht, geribbeld, zonder pin, 12,5cm

HB0446 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, zonder pin, 8,0cm

HB0431 Splinterpincet, recht, glad, zonder pin, 8,0cm

HB0447 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, zonder pin, 9,0cm

HB0432 Splinterpincet, recht, glad, zonder pin, 9,0cm

HB0448 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, zonder pin, 10,5cm

HB0433 Splinterpincet, recht, glad, zonder pin, 10,5cm

HB0449 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, zonder pin, 11,5cm

HB0434 Splinterpincet, recht, glad, zonder pin, 11,5cm

HB0450 Splinterpincet, gebogen, geribbeld, zonder pin, 12,5cm

HB0435 Splinterpincet, recht, glad, zonder pin, 12,5cm

HB0436 Splinterpincet, gebogen, glad, zonder pin, 8,0cm

HB0437 Splinterpincet, gebogen, glad, zonder pin, 9,0cm

HB0438 Splinterpincet, gebogen, glad, zonder pin, 10,5cm