• Home
  •  > 
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Over ons privacy beleid                                           r3-2021

Meekers Medical B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Meekers Medical B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit beleid is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze privacy expert, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment u te benaderen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve of wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit zijn metagegevens zoals uw IP-adres, webbrowserversie en besturingssysteem.

Cookies
Functionele cookies: Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij  onze online dienstverlening uitvoeren.

Niet-functionele cookies
Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken. Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo gebruiken we cookies om verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of te analyseren.

Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Meekers Medical B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang de verkoop/contract loopt. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat de verkoop/contract afgerond is, de garantietermijn verlopen is of als u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Zie voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking en vergetelheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken of te laten verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Meekers Medical B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Recht op duidelijke informatie over wat wij met uw gegevens doen.
Als bedrijf verzamelen en gebruiken we persoonsgegevens. Daarom leggen wij graag uit waarom we dit doen en waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Geheimhoudingsplicht
We zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we uw gegevens verkregen hebben. We hebben een aantal redenen om persoonsgegevens te verwerken, zoals onze wettelijke verplichtingen als bedrijf, omdat we een gerechtvaardigd belang hierbij hebben, omdat dit onderdeel is van een overeenkomst of omdat we hiervoor toestemming hebben ontvangen. Maar soms is het noodzakelijk dat we uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Die partijen voor wie de gegevens inzichtelijk zijn omdat wij hun diensten ingekocht hebben. Dit maakt ons wél verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en daarom hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen die persoonsgegevens van ons verwerken.

Technische maatregelen
Het liefst willen we niet te veel kwijt over hoe Meekers Medical uw persoonsgegevens beveiligd, want dat geeft derden met kwade bedoelingen te veel inzicht in de beveiliging. Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Organisatorische maatregelen
We besteden veel aandacht aan awareness over privacy en informatiebeveiliging. Iedereen die bij ons werkt heeft een geheimhouding. Ook evalueren we continu onze interne procedures en processen.

Webhosting
Wij nemen webhostingdiensten en domeinnaam diensten af van Oxilion. Oxilion heeft passende maatregelingen genomen (conform ISO 27001 en NEN7510)voor een veilige bewaring, back-ups en opslag van vertrouwelijke informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden. Onze webpagina’s zijn beveiligd met SSL-encryptie, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden. Wij nemen enkele domeinnaam diensten af van KPN Internedservices. Zij hebben passende maatregelingen genomen voor een veilige bewaring en opslag van vertrouwelijke informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden. Onze webpagina’s zijn beveiligd met SSL-encryptie, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden. Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet heeft passende maatregelingen genomen voor een veilige bewaring en opslag van vertrouwelijke informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden. Onze webpagina’s zijn beveiligd met SSL-encryptie, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de volgende persoonsgegevens delen met UPS:
– Naam
– Bezorgadres
UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Mailinglijst
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven middels Laposta. Laposta voldoet aan de Nederlandse AVG regelgeving. Onderaan elke e-mail zit een ‘unsubscribe’ link. Wanneer u ‘unsubscribe’ kiest, worden uw gegevens verwijderd. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Voor het opslaan en verwerken van al deze gegevens zullen we u om toestemming vragen.

Medebeheerder website
Buro210 is mede beheerder van onze website. Zij helpen bij het bouwen van modules, foutmeldingen etc. op www.meekersmedical.nl. Buro210 heeft passende maatregelen genomen voor een veilige bewaring en opslag van informatie. Buro210 is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Technische ondersteuning

Infrastructuur
Wij nemen infrastructuur (in de vorm van een internetverbinding) af van Vodafone. In die hoedanigheid heeft technisch personeel van Vodafone toegang tot data die wordt gebruikt. Vodafone heeft passende maatregelingen genomen voor een veilige bewaring en opslag van vertrouwelijke informatie. Zij gebruikt deze informatie niet voor eigen doeleinden.

Systeembeheer
Voor ondersteuning op het gebied van systeembeheer en AccountView (administratiesoftware) maken wij gebruik van de diensten van I&O. I&O heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  I&O is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Services die Meekers Medical B.V. bij I&O afneemt bevinden zich binnen de EU.

Softwarebeheer Administratie
Voor ondersteuning op het gebied van administratiesoftware AccountView maken wij gebruik van de diensten van Utilize. Utilize heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Utilize is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Services die Meekers Medical B.V. bij Utilize afneemt bevinden zich binnen de EU.

Contactgegevens
Meekers Medical B.V.
T.a.v. Marcel Meekers
Middenwetering 17
3543 AR Utrecht
Nederland
T (030)2612083
E marcel@meekersmedical.nl