118 - LEXER Gutsen

HB3486-05 Lexer guts recht 5,0mm, 25,0cm

HB3486-10 Lexer guts recht 10,0mm, 25,0cm

HB3486-15 Lexer guts recht 15,0mm, 25,0cm

HB3487-05 Lexer guts gebogen 5,0mm, 25,0cm

HB3487-10 Lexer guts gebogen 10,0mm, 25,0cm

HB3487-15 Lexer guts gebogen 15,0mm, 25,0cm

HB3491-60 Lexer guts 30,0mm, 30,0cm

HB3491-05 Lexer guts 5,0mm, 22,0cm

HB3491-07 Lexer guts 7,0mm, 22,0cm

HB3491-10 Lexer guts 10,0mm, 22,0cm

HB3491-15 Lexer guts 15,0mm, 22,0cm

HB3491-20 Lexer guts 20,0mm, 22,0cm

HB3491-25 Lexer guts 25,0mm, 22,0cm

HB3491-30 Lexer guts 30,0mm, 22,0cm

HB3491-37 Lexer guts 7,0mm, 30,0cm

HB3491-40 Lexer guts 10,0mm, 30,0cm

HB3491-45 Lexer guts 15,0mm, 30,0cm

HB3491-50 Lexer guts 20,0mm, 30,0cm

HB3491-55 Lexer guts 25,0mm, 30,0cm

HB3486-15 Lexer Guts recht 15,0mm, 25,0cm

HB3487-05 Lexer Guts gebogen 5,0mm, 25,0cm

HB3487-10 Lexer Guts gebogen 10,0mm, 25,0cm

HB3487-15 Lexer Guts gebogen 15,0mm, 25,0cm

HB3486-05 Lexer Guts recht 5,0mm, 25,0cm

HB3486-10 Lexer Guts recht 10,0mm, 25,0cm