101 - Vaatscharen

D931119 Vaatschaar Potts-Smith 45º gehoekt 19cm

HB1922-03 Vaatschaar Potts-Smith 60º 19cm

HB1922-12 Vaatschaar vlgs Diethrich-Hegemann. 45º

HB1922-32 Vaatschaar vlgs Diethrich. 120º

HB1931 Vaatschaar Strully 20cm

HB7436-01 Vaatschaar 25º geb. sp/sp 18cm