108 - Calvian

700940 Bipolair pincet-tang Calvian® | 15° gebogen | met Zuig-aansluiting | AL 12cm

700942 Bipolair pincet-tang Calvian® | 45° gebogen | met Zuig-aansluiting | AL 12cm

700946 Bipolair pincet-tang Calvian® | 45° gebogen | met Zuig-aansluiting | AL 23cm

700947 Bipolair pincet-tang Calvian® | 45° gebogen | zonder Zuig-aansluiting | AL 23cm

700948 Bipolair pincet-tang Calvian® | 45° gebogen | zonder Zuig-aansluiting | AL 18cm

700949 Bipolair pincet-tang Calvian® | 15° gebogen | zonder Zuig-aansluiting | AL 18cm

700938 Bipolair pincet-tang Calvian® | 15° gebogen | met Zuig-aansluiting | AL 12cm | duckbill+

700939 Bipolair pincet-tang Calvian® | 45° gebogen | met Zuig-aansluiting | AL 12cm | duckbill+