114 - Oesch

HB2848-03 PIN-Stripper OESCH Retriever

HB2848-04 PIN-Stripper OESCH Parva zonder spoelslang

HB2849-01 Spoelslang OESCH Luer Lock

HB2837-01 Flebectomie haak OESCH Fig.1

HB2837-02 Flebectomie haak OESCH Fig.2

HB2837-03 Flebectomie haak OESCH Fig.3

HB2837-04 Flebectomie haak OESCH Fig.4

HB2838-01 Flebectomie haak OESCH Fig.1

HB2838-02 Flebectomie haak OESCH Fig.2

HB2838-03 Flebectomie haak OESCH Fig.3

HB2838-04 Flebectomie haak OESCH Fig.4

HB2848-01 PIN-Stripper OESCH Parva

HB2848-02 PIN-Stripper OESCH Magna