117 - Trocart vlak 31cm

330150310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø5mm

3301125310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø1,25mm

330118310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø1,8mm

330120310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø2mm

330122310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø2,2mm

330125310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø2,5mm

330130310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø3mm

330135310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø3,5mm

330140310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø4mm

330145310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø4,5mm

330106310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø0,6mm

330108310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø0,8mm

330109310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø0,9mm

330110310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø1mm

330112310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø1,2mm

330114310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø1,4mm

330115310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø1,5mm

330116310 Trocartpunt vlak lengte 31cm - Ø1,6mm