117 - Trocart vlak 15cm

330135150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø3,5mm

330140150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø4mm

330145150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø4,5mm

330106150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø0,6mm

330150150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø5mm

330108150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø0,8mm

3301125150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø1,25mm

330109150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø0,9mm

330110150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø1mm

330112150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø1,2mm

330114150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø1,4mm

330115150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø1,5mm

330116150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø1,6mm

330118150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø1,8mm

330120150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø2mm

330122150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø2,2mm

330125150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø2,5mm

330130150 Trocartpunt vlak lengte 15cm - Ø3mm