117 - Trocart vlak 10cm

330115100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø1,5mm

330116100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø1,6mm

330118100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø1,8mm

330120100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø2mm

330122100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø2,2mm

330125100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø2,5mm

330130100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø3mm

330135100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø3,5mm

330140100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø4mm

330145100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø4,5mm

330150100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø5mm

3301125100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø1,25mm

330109100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø0,9mm

330110100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø1mm

330112100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø1,2mm

330114100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø1,4mm

330106100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø0,6mm

330108100 Trocartpunt vlak lengte 10cm - Ø0,8mm